ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายสมเพ็ชร สิทธิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศรีรัตน์ บุญศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา ไตรจินดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์พิณิตย์ อุทธิยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ สารถ้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนภัทร เครือผดุงสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางปาณิศา จินะแปง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชัยชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายภคพงษ์ สีหราช
ศึกษานิเทศก์ คศ.1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com