ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอดุล เทพกอม
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 277464
Page Views 626809
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศรีรัตน์ บุญศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา ไตรจินดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์พิณิตย์ อุทธิยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ สารถ้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายนภัทร เครือผดุงสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางปาณิศา จินะแปง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชัยชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายภคพงษ์ สีหราช
ศึกษานิเทศก์ คศ.1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com