ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจิราภรณ์ สายสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธวัฒน์ มีชัย
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา จินตเวชศาสตร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางนวเนตร ยอดอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัณณ์ญาดา กิวัฒนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศราวุธ ศิลป์ท้าว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศิวกร ศรีสนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายรัฐนันท์ ปันยศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล หน่อท้าว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนารินทร์ ชินันท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com