ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กลุ่มนโยบายและแผน

นายณรงค์ พันหนูเทียน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสกนธรัตน์ วงศ์สิริโชตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเอกพันธ์ ทิพย์จำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายจีระวัฒน์ อินทำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนนวรัตน์ ณีวัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางพสชณันค์ พรหมจรรย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com