ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กลุ่มอำนวยการ

นางหัสยา พันหนูเทียน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอร่าม เทียมทินกฤต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวผ่องผิว สุทธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา จิณะไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายกุลธวัช อินนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com