บุคลากรชื่อ :   นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์   ตำแหน่ง :   ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   0931383487
E - Mail :  chukiat@ednan1.go.th
ชื่อ :   นายอดุล เทพกอม   ตำแหน่ง :   รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   น่าน
ติดต่อเบอร์โทร   0821853344
E - Mail :