การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 262) 05 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ (อ่าน 355) 29 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ (อ่าน 383) 18 ก.ย. 63
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ (อ่าน 374) 18 ก.ย. 63
ขอบเขตโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 1 รายการ (อ่าน 356) 18 ก.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 383) 20 พ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 402) 20 พ.ค. 63
เอกสาร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ (อ่าน 384) 12 พ.ค. 63
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 398) 12 พ.ค. 63
เอกสาร ประกวดก่อสร้างครั้งที่ 2 (อ่าน 381) 12 พ.ค. 63
ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา 2 โครงการ 1.  ประกาศ ยื่นเสนอราคา 2 โครงการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง รั้ว รางระบายน้ำ ถนนคอนกรีต และลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 250) 12 พ.ค. 63
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 (อ่าน 171) 01 พ.ค. 63
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 193) 01 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 182) 01 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ประกวดราคาซื้อราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3กลุ่มรายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 173) 28 เม.ย. 63
ผังการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 178) 28 เม.ย. 63
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 กลุ่มรายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 175) 28 เม.ย. 63
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 กลุ่มรายการ และร่างขอบเขตงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 160) 28 เม.ย. 63
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 156) 14 เม.ย. 63
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 166) 14 เม.ย. 63
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 164) 09 เม.ย. 63
ร่างประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์ จ้างก่อสร้าง 5 รายการ (อ่าน 149) 09 เม.ย. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2563 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 214) 02 เม.ย. 63
ประกาศสำนังานศึกษาธิการจังหวัดน่านเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 170) 02 เม.ย. 63
(ฉบับร่าง)ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 170) 31 มี.ค. 63
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อ่าน 218) 23 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2563 (อ่าน 201) 19 มี.ค. 63
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 170) 19 มี.ค. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 239) 13 มี.ค. 63
ขอบเขตงานคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงานฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 242) 13 มี.ค. 63