ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสูมาคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (อ่าน 11) 19 เม.ย. 61
ศธจ.น่าน รอง ศธจ.น่าน รับการสูมาคารวะ ให้พร ผู้บริหาร ครู บุคลากร (อ่าน 13) 19 เม.ย. 61
กิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (อ่าน 14) 19 เม.ย. 61
ศธจ.น่านและคณะร่วมพิธีถวายน้ำสรงและผ้าแพรทิพย์พระราชทาน (อ่าน 20) 17 เม.ย. 61
ประชุมสรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 16) 11 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน พระราชทาน (อ่าน 11) 11 เม.ย. 61
ศธจ.น่านร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนในการเข้าเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 18) 10 เม.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” (อ่าน 50) 10 เม.ย. 61
ประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 34) 09 เม.ย. 61
ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.(ระดับจังหวัดน่าน) (อ่าน 14) 09 เม.ย. 61
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีวันจักรี (อ่าน 17) 08 เม.ย. 61
ศธจ.น่านและคณะถวายเครื่องราชสักการะ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าน่าน (อ่าน 26) 08 เม.ย. 61
ประชุม อกศจ.น่าน ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 21) 08 เม.ย. 61
ศธจ.น่าน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (อ่าน 13) 08 เม.ย. 61
ศธจ.น่านและคณะร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ (อ่าน 12) 08 เม.ย. 61
ศธจ.น่าน และคณะร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน (อ่าน 10) 08 เม.ย. 61
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะฯ (อ่าน 46) 03 เม.ย. 61
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะร่วมงานรัฐพิธีจังหวัดน่าน (อ่าน 38) 02 เม.ย. 61
พิธีเปิดการอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2561 (อ่าน 53) 02 เม.ย. 61
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" (อ่าน 18) 02 เม.ย. 61
ประชุมวางแผนการจัดโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย (อ่าน 66) 29 มี.ค. 61
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 64) 28 มี.ค. 61
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อ่าน 64) 28 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน (อ่าน 62) 28 มี.ค. 61
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน รับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 62) 27 มี.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 59) 26 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพม. เขต 37 (อ่าน 51) 23 มี.ค. 61
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน บุคลากรร่วมพิธีเปิดกีฬา “น่านเกมส์” (อ่าน 98) 20 มี.ค. 61
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วม เปิดศูนย์ Press Center กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “น่านเกมส์” จุดให้บริการสื่อมวลชน (อ่าน 59) 19 มี.ค. 61
ศธจ.น่าน บุคลากรอัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์” (อ่าน 108) 16 มี.ค. 61

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com