ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนำเสนอผลงานกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (อ่าน 3) 23 ม.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน พัฒนาหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” (อ่าน 4) 23 ม.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร (อ่าน 16) 19 ม.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดพิธีทำบุญสำนักงาน (อ่าน 17) 19 ม.ค. 61
การแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (อ่าน 13) 19 ม.ค. 61
งานวันครู ประจำปี 2561 ”เฉลิมรัชสมัย ครูไทย” จังหวัดน่าน (อ่าน 32) 16 ม.ค. 61
งานวันครู ประจำปี 2561จังหวัดน่าน พิธีทำบุญตักบาตร (อ่าน 21) 16 ม.ค. 61
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วม เฝ้ารับ เสด็จ (อ่าน 40) 15 ม.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครศึกษานิเทศก์ (อ่าน 29) 15 ม.ค. 61
กำหนดการจัดงานวันครู ปี 2561 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน (อ่าน 19) 15 ม.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่านจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 39) 13 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 20) 13 ม.ค. 61
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วม เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จ (อ่าน 17) 13 ม.ค. 61
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง (อ่าน 40) 05 ม.ค. 61
รับเจ้าหน้าที่คุรุสภา (อ่าน 49) 04 ม.ค. 61
ศธจ.น่าน และคณะร่วมทำบุญศาลาพระ สพป.น่าน เขต 1 (อ่าน 29) 29 ธ.ค. 60
ศธจ.น่าน และคณะ ร่วมประชุมทางไกล (Conference) (อ่าน 24) 29 ธ.ค. 60
บุคลากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 22) 28 ธ.ค. 60
ศธจ.น่าน ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน ระดับจังหวัด (อ่าน 54) 28 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37 (น่าน) (อ่าน 26) 27 ธ.ค. 60
ศธจ.น่าน เตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 41) 27 ธ.ค. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2560 (อ่าน 39) 26 ธ.ค. 60
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (อ่าน 32) 26 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (อ่าน 26) 25 ธ.ค. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู (อ่าน 52) 25 ธ.ค. 60
ศธจ.น่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการตนเองกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (อ่าน 27) 23 ธ.ค. 60
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดน่าน (อ่าน 24) 22 ธ.ค. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน หารือร่วม 4 กระทรวงหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 26) 21 ธ.ค. 60
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (อ่าน 31) 20 ธ.ค. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 39) 19 ธ.ค. 60

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com