ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เปิดโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” จังหวัดน่าน

ข่าวหัวเรื่อง : ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เปิดโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” จังหวัดน่าน
บันทักเมื่อ 17/07/2017  จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
 นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ในการนี้มีว่าที่พันตรี สุรเดช  รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประชาชน ลูกเสือ ประมาณ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยส่วนกลางกำหนดพื้นที่ในการปลูก ณ บริเวณเขาพระยาเดินดง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวังหวัดลพบุรี และส่วนภูมิภาคกำหนดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 999,989 ต้น แยกเป็นส่วนกลางจำนวน 5,089 ต้น  และส่วนภูมิภาคจังหวัดละประมาณ 13,265 ต้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดสรรโควตาให้กับหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด เพื่อดำเนินการปลูกโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 6,000 ต้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 4,300 ต้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 จำนวน 1,000 ต้น  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 1,300 ต้น โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 300 ต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จำนวน 265 ต้น สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 300 ต้น


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง