ชื่อย่อรหัสประจำส่วนราชการ
หัวเรื่อง : ชื่อย่อรหัสประจำส่วนราชการ  บันทักเมื่อ 01/12/2016 10:59

 >>  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการ ได้กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ (คลิก)