งานนโยบาย
หัวเรื่อง : งานนโยบาย  บันทักเมื่อ 25/11/2016 14:45

 

 นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  (คลิก)    
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)  (คลิก)    
 จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (คลิก)   
 นโยายของ สพฐ.  (คลิก)   
 บทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด  (คลิก)