O-Net, NT, V-Net, N-Net
หัวเรื่อง : O-Net, NT, V-Net, N-Net  บันทักเมื่อ 04/11/2016 14:43

 

รายงานผลการประเมินจัดการศึกษา


การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (คลิก)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-Net ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (คลิก)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-Net ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (คลิก) 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-Net ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิก) 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา( V-Net ) ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (คลิก)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( N-Net ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (คลิก) 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน(B-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิก)