แผนที่

 แผนที่ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3777.485101095965!2d100.77255671434293!3d18.776522687260403!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31278e0a84c7dca7%3A0x2be56ce3f5de8746!2z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiC4LiV4Lie4Li34LmJ4LiZ4LiX4Li14LmI4LiB4Liy4Lij4Lio4Li24LiB4Lip4Liy4Lib4Lij4Liw4LiW4Lih4Lio4Li24LiB4Lip4Liy4LiZ4LmI4Liy4LiZIOC5gOC4guC4lSAx!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1477556403248" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>