ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242309
Page Views 564820
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบุคคล
เอกสารประกอบการประเมินจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.97 KB 89
แบบประเมินที่-1-แบบประเมินสมรรถนะหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.28 KB 93
แบบประเมินที่-2-สมรรถนะทางการบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.9 KB 78
แบบประเมินที่-3-แบบประเมินสมรรถนะประจำตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.98 KB 102
แบบประเมินที่-4-แบบประะเมินคุณลักษณะที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.74 KB 90
แบบสรุปผลการประเมินฯ-เอกสารหมายเลข-1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 213.5 KB 92
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข-2 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 125
ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.64 KB 97
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯ (2) Word Document ขนาดไฟล์ 362 KB 307
ตัวอย่างรายละเอียด (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 90
ตัวอย่างหลายมิติ (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 115.36 KB 127
ตารางกำหนดระดับค่าคาดหวัง-ตารางที่-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 121
ตารางกำหนดสมรรถนะที่จะประเมินแต่ละสายงาน-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.6 KB 69
ตารางสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน-ตารางที่-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 330
ฟอร์มประเมินมิติ(เอกสารหมายเลข1และ2) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 114
สรุปการจัดทำแบบประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 152
หนังสือนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.49 KB 83
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.63 KB 75
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 53
ใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 680.87 KB 54
กลุ่มนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลโครงการปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 76
แบบที่จะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมไป สป. ปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.35 KB 55
แบบตัดยอดงบประมาณโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.08 KB 80
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.72 KB 81
โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.6 KB 58
โครงการส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 72
ส่งเสริมส่งเสริมเวทีและประชาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.58 KB 59
THSarabunNew ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 50
แบบติดตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 68
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.76 KB 61
แบบฟอร์มความประสงค์ตรวจสอบซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.04 KB 27
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.07 KB 24
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 11
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.1 KB 1088
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.46 KB 199
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 77
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.34 KB 96
หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.35 KB 83
หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.68 KB 72
หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 79
หนังสือแต่งตั้งรองผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 75
หนังสือแต่งตั้งผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.73 KB 81
หนังสือถอดถอนผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.02 KB 67
หนังสือถอดถอนรองผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 47
หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.8 KB 56
เอกสารประกอบการแต่งตั้งและการถอดถอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 65
แบบสช.1 คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 52
แบบ สช. 2 ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 82
แบบ สช.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 48
แบบ สช.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 61
แบบ อช.1 รายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 41
แบบ อช.2 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 131
แบบ อช.3 ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 52
แบบ อช.4 คำขออนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 49
แบบ อช.5 ใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 41
แบบตัวอย่างแนบท้ายใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 46
แบบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 43
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 196
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 46
คูมือการใชงาน ระบบเบิกจายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห  [สวัสดิการคารักษาพยาบาล] สำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.08 KB 124
ผลทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557-2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 168.74 KB 67
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2561จังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.81 KB 42
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข็งขันทักศษะวิชาการเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.4 KB 50
กลุ่่มพัฒนาการศึกษา
ตาราง1แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 77
ตาราง2แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 79
ตาราง3แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 54
ตาราง4แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 74
แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.95 KB 41
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แนวททางการพัฒนาหลักสูตร 52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 58
พรบ.ลูกเสือ ปี 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 46
คู่มือ การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 502.78 KB 1327
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.09 KB 114
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 74
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.76 KB 92
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 174
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 126
แบบ พสน.ต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 471
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 46
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 73
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.17 KB 50
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ-3-ท่อน Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 656
ล.ส.1 แบบขอจัดตั้งกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 227
ล.ส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 99
ล.ส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 280 KB 88
ล.ส.4 ใบโอนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 93
ล.ส.5 รายงานลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 109
ล.ส.6-9 ทะเบียนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 105
ล.ส.10 รายงานการเงินลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 285 KB 89
ล.ส.11 ใบแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.12 KB 71
ล.ส.12 ใบแต่งตั้งกองลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.52 KB 59
ล.ส.13 ใบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.78 KB 70
ล.ส.14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.9 KB 44
ล.ส.15-18 บัตรลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.85 KB 55
ล.ส.19 ใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.27 KB 43
แบบฟอร์มการขอเหรียญยุวกาชาดสมนาคุณ Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.3 KB 50
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานด้านลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 43
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.47 KB 43
ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วย กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ พ.ศ ๒๕๒๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.16 KB 43
ประกาศ ศธ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.62 KB 89
จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.6 KB 19
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.05 KB 23
Welcome to "CYBER SCOUT" 25
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผลสอบ Onet ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 474.89 KB 211
ผลสอบ Onet ป.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.38 KB 150
ผลสอบ Onet ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 103.06 KB 148
ผลสอบ NT ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.96 KB 146
ผลการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 295.7 KB 154
กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 89
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 85
แบบสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลนโยบายการตรวจราชการปี2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 96.86 KB 119
แบบเก็บข้อมูลนโยบายการตรวจราชการ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 329.29 KB 75
การเขียนรายงานการตรวจราชการ2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 160
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ 29
รายละเอียดแนบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.21 KB 34
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.88 KB 11
หลักสูตรรักษ์ป่าน่าน 53
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com