ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบุคคล
เอกสารประกอบการประเมินจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.97 KB 12
แบบประเมินที่-1-แบบประเมินสมรรถนะหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.28 KB 14
แบบประเมินที่-2-สมรรถนะทางการบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.9 KB 5
แบบประเมินที่-3-แบบประเมินสมรรถนะประจำตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.98 KB 13
แบบประเมินที่-4-แบบประะเมินคุณลักษณะที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.74 KB 5
แบบสรุปผลการประเมินฯ-เอกสารหมายเลข-1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 213.5 KB 10
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข-2 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 12
ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.64 KB 9
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯ (2) Word Document ขนาดไฟล์ 362 KB 10
ตัวอย่างรายละเอียด (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 7
ตัวอย่างหลายมิติ (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 115.36 KB 10
ตารางกำหนดระดับค่าคาดหวัง-ตารางที่-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 6
ตารางกำหนดสมรรถนะที่จะประเมินแต่ละสายงาน-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.6 KB 8
ตารางสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน-ตารางที่-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 7
ฟอร์มประเมินมิติ(เอกสารหมายเลข1และ2) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 15
สรุปการจัดทำแบบประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 9
หนังสือนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.49 KB 7
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.63 KB 9
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 4
ใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 680.87 KB 5
กลุ่มนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลโครงการปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 13
แบบที่จะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมไป สป. ปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.35 KB 6
แบบตัดยอดงบประมาณโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.08 KB 17
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.72 KB 8
โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.6 KB 8
โครงการส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 7
ส่งเสริมส่งเสริมเวทีและประชาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.58 KB 9
THSarabunNew ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 6
แบบติดตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 4
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.1 KB 75
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.46 KB 4
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 4
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.34 KB 5
หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.35 KB 5
หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.68 KB 5
หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 6
หนังสือแต่งตั้งรองผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 6
หนังสือแต่งตั้งผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.73 KB 4
หนังสือถอดถอนผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.02 KB 3
หนังสือถอดถอนรองผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 3
หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.8 KB 4
เอกสารประกอบการแต่งตั้งและการถอดถอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 3
แบบสช.1 คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 4
แบบ สช. 2 ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 7
แบบ สช.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 4
แบบ สช.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 3
แบบ อช.1 รายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 3
แบบ อช.2 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 4
แบบ อช.3 ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3
แบบ อช.4 คำขออนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 3
แบบ อช.5 ใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 4
แบบตัวอย่างแนบท้ายใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 5
แบบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 5
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 3
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 4
คูมือการใชงาน ระบบเบิกจายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห  [สวัสดิการคารักษาพยาบาล] สำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.08 KB 15
ผลทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557-2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 168.74 KB 4
กลุ่่มพัฒนาการศึกษา
ตาราง1แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 9
ตาราง2แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 3
ตาราง3แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 5
ตาราง4แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 6
แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.95 KB 6
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แนวททางการพัฒนาหลักสูตร 52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 4
พรบ.ลูกเสือ ปี 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 3
คู่มือ การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 502.78 KB 85
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.09 KB 3
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 4
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.76 KB 4
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 30
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 42
แบบ พสน.ต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 4
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 4
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 6
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.17 KB 3
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ-3-ท่อน Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 4
ล.ส.1 แบบขอจัดตั้งกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 3
ล.ส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 4
ล.ส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 280 KB 7
ล.ส.4 ใบโอนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 4
ล.ส.5 รายงานลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 3
ล.ส.6-9 ทะเบียนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 4
ล.ส.10 รายงานการเงินลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 285 KB 4
ล.ส.11 ใบแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.12 KB 5
ล.ส.12 ใบแต่งตั้งกองลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.52 KB 4
ล.ส.13 ใบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.78 KB 4
ล.ส.14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.9 KB 5
ล.ส.15-18 บัตรลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.85 KB 3
ล.ส.19 ใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.27 KB 4
แบบฟอร์มการขอเหรียญยุวกาชาดสมนาคุณ Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.3 KB 4
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานด้านลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 3
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.47 KB 4
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผลสอบ Onet ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 474.89 KB 28
ผลสอบ Onet ป.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.38 KB 23
ผลสอบ Onet ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 103.06 KB 21
ผลสอบ NT ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.96 KB 19
ผลการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 295.7 KB 19
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com