ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบุคคล
เอกสารประกอบการประเมินจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.97 KB 448
แบบประเมินที่-1-แบบประเมินสมรรถนะหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.28 KB 763
แบบประเมินที่-2-สมรรถนะทางการบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.9 KB 745
แบบประเมินที่-3-แบบประเมินสมรรถนะประจำตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.98 KB 708
แบบประเมินที่-4-แบบประะเมินคุณลักษณะที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.74 KB 419
แบบสรุปผลการประเมินฯ-เอกสารหมายเลข-1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 213.5 KB 389
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข-2 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 741
ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.64 KB 397
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯ (2) Word Document ขนาดไฟล์ 362 KB 2146
ตัวอย่างรายละเอียด (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 431
ตัวอย่างหลายมิติ (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 115.36 KB 1470
ตารางกำหนดระดับค่าคาดหวัง-ตารางที่-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 499
ตารางกำหนดสมรรถนะที่จะประเมินแต่ละสายงาน-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.6 KB 402
ตารางสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน-ตารางที่-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 1505
ฟอร์มประเมินมิติ(เอกสารหมายเลข1และ2) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 402
สรุปการจัดทำแบบประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 1540
หนังสือนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.49 KB 353
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.63 KB 347
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 346
ใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 680.87 KB 465
กำหนดภารกิจควบคุมภายใน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.81 KB 269
คำรับรองการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.83 KB 259
รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.61 KB 252
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562ศธจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.2 KB 256
รายงานฯรายไตรมาส แผนปราบปรามปี 62 ศธจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.26 KB 260
รายงานแผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต ปี 2561การดำเนินงานศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.03 KB 252
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.13 KB 255
กิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบฯ ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 250
การแสดงเจตจำนงสุจริต. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.7 KB 259
คำแสดงเจตจำนงผู้บริหาร รอง ข้าราชการ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.17 KB 253
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 252
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.78 KB 277
มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 251
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 832.77 KB 253
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.92 KB 265
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.41 KB 248
หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.23 KB 250
มาตรการควบคุม และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 255
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.45 KB 250
มาตรการป้องกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.9 KB 254
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 263
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 832.77 KB 244
สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.26 KB 245
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.ศธจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 276
หลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.12 KB 249
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นส.กพ.ว10 ปี2548) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.16 KB 257
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาตามม.38ค.(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.29 KB 274
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.02 KB 245
หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครู สังกัดสพฐ.(หนังสือ กคศ.ว 24 ปี 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 254
หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (นส.ก.ค.ศ.ว21 ปี2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 246
หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (นส.ก.ค.ศ.ว17 ปี2552) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.43 KB 292
หลักเกณฑ์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการฯ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร38ค.(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.74 KB 262
คำสั่งแต่งตั้งคณะ กศจ.น่าน และ อกศจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 313
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.(หนังสือ กคศ.685 ลว.6ตค.60) 229
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือ กคศ.ว6 ลว.22เม.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 238
เลื่อนกำหนดการสอบครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.2 KB 255
กลุ่มนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลโครงการปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 366
แบบที่จะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมไป สป. ปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.35 KB 322
แบบตัดยอดงบประมาณโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.08 KB 354
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.72 KB 348
โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.6 KB 608
โครงการส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2929
ส่งเสริมส่งเสริมเวทีและประชาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.58 KB 436
THSarabunNew ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 320
แบบติดตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 348
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.76 KB 376
แบบฟอร์มความประสงค์ตรวจสอบซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.04 KB 360
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.07 KB 275
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 291
เล่มแผนปฏิบัติการ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 365
รายงานผลการดำเนินงาน2561 256
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2 257
แบบยืมครุภัณฑ์คอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.57 KB 2798
แผนบริหารจัดการโรงเรีนยขนาดเล็กจังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 240
สรุปผลการดำเนินงาน สนง.ศธจ.ปีงบประมาณ2562 248
ร่าง แผนความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 237
ต้นฉบับแผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา 249
ขอบเขตงาน 241
แผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.02 KB 238
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณปี2563ไตรมาสที่4 226
ปฏิทินติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ5264 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.06 KB 234
new GIF Image ขนาดไฟล์ 52.65 KB 233
222
รายงานประชุมผู้บริหาร สป.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 632.33 KB 224
picita64 200
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.39 KB 189
ita10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.06 KB 195
ทะเบียบควบคุมงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.79 KB 190
ข้อมูลที่ติดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.9 KB 191
อำนาจหน้าที่ศธจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.95 KB 195
ประวัติท่านณํนศภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 171.73 KB 189
ประวัตรองฐิติ JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.69 KB 195
การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 189
เจตจำนง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 188
ตัวชี้วัดที่29 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 193
ตัวชี้วัดที่ 26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.93 KB 193
ตัวชี้วัดที่ 25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.82 KB 191
ตัวชี้วัดที่31 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 185
ตัวชี้วัดที่34 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 189
ตัวชี้วัดที่36 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.11 KB 186
ตัวชี้วัดที่24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 192
ตัวชี้วัดที่37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.85 KB 187
ตัวชี้วัดที่35 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 192
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ16 178
สงป301 181
สงป302(ไตรมาสที่ 4 ปี2563)16 183
คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560 177
ประกาศสป.ศธ. เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในศธ 174
ข้อที่ 27 สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียน 177
ตัวชี้วัด 36 แบบกำกับ ติดตามฯ แผนป้องกันฯ ศธ 182
ตัวชี้วัดที่ 33 179
ตัวชี้วัดที่32 184
ตัวชี้วัดที่38 177
ตัวชี้วัดที่38_2 179
ตัวชี้วัดที่9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.79 KB 174
ตัวชี้วัดที่39 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.79 KB 179
market4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 198.1 KB 173
market6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.73 KB 172
market_doc1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 177
cert1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.96 KB 175
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.1 KB 3194
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.46 KB 1440
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 350
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.34 KB 407
หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.35 KB 358
หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.68 KB 357
หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 331
หนังสือแต่งตั้งรองผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 336
หนังสือแต่งตั้งผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.73 KB 345
หนังสือถอดถอนผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.02 KB 330
หนังสือถอดถอนรองผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 308
หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.8 KB 332
เอกสารประกอบการแต่งตั้งและการถอดถอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 441
แบบสช.1 คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 360
แบบ สช. 2 ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 338
แบบ สช.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 711
แบบ สช.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 500
แบบ อช.1 รายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 318
แบบ อช.2 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1560
แบบ อช.3 ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 334
แบบ อช.4 คำขออนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 958
แบบ อช.5 ใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 318
แบบตัวอย่างแนบท้ายใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 312
แบบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 395
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 638
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 1702
คูมือการใชงาน ระบบเบิกจายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห  [สวัสดิการคารักษาพยาบาล] สำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.08 KB 546
ผลทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557-2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 168.74 KB 327
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2561จังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.81 KB 388
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข็งขันทักศษะวิชาการเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.4 KB 420
กลุ่่มพัฒนาการศึกษา
ตาราง1แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 359
ตาราง2แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 337
ตาราง3แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 306
ตาราง4แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 326
แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.95 KB 333
สถานการณ์โควิท-19_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 228
สถานการณ์โควิท-19_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.28 KB 239
สถานการณ์โควิท-19_3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 233
สถานการณ์โควิท-19_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.11 KB 246
มาตรการและทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.61 KB 218
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แนวททางการพัฒนาหลักสูตร 52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 1235
พรบ.ลูกเสือ ปี 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 298
คู่มือ การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 502.78 KB 5798
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.09 KB 517
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 344
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.76 KB 374
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 833
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 452
แบบ พสน.ต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 4669
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 298
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 342
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.17 KB 340
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ-3-ท่อน Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 4273
ล.ส.1 แบบขอจัดตั้งกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 604
ล.ส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 948
ล.ส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 280 KB 431
ล.ส.4 ใบโอนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 357
ล.ส.5 รายงานลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 488
ล.ส.6-9 ทะเบียนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 1343
ล.ส.10 รายงานการเงินลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 285 KB 483
ล.ส.11 ใบแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.12 KB 327
ล.ส.12 ใบแต่งตั้งกองลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.52 KB 325
ล.ส.13 ใบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.78 KB 329
ล.ส.14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.9 KB 294
ล.ส.15-18 บัตรลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.85 KB 314
ล.ส.19 ใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.27 KB 311
แบบฟอร์มการขอเหรียญยุวกาชาดสมนาคุณ Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.3 KB 314
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานด้านลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 294
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.47 KB 293
ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วย กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ พ.ศ ๒๕๒๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.16 KB 317
ประกาศ ศธ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.62 KB 2271
จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.6 KB 298
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.05 KB 274
Welcome to "CYBER SCOUT" 328
กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.02 KB 256
พิธีการในการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 252
พิธีเปิด - ปิด กิจกรรมยุวกาชาด 254
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 278
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักดาราศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 347
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักเดินทางไกล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.33 KB 473
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักธรรมชาติวิทยา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.33 KB 349
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (หัวหน้าคนครัว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.61 KB 463
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักอุตุนิยมวิทยา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 378
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (ผู้จัดการค่ายพักแรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 350
ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ...... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.95 KB 360
คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 294
เอกสารขอมีตำแหน่ง สลช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.2 KB 237
ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง และเลื่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.79 KB 227
ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 229
ระเบียบว่าด้วยหลักสูตรพิเศษฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1006.23 KB 227
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผลสอบ Onet ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 474.89 KB 777
ผลสอบ Onet ป.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.38 KB 571
ผลสอบ Onet ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 103.06 KB 544
ผลสอบ NT ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.96 KB 563
ผลการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 295.7 KB 550
กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 585
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 361
แบบสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลนโยบายการตรวจราชการปี2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 96.86 KB 392
แบบเก็บข้อมูลนโยบายการตรวจราชการ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 329.29 KB 356
การเขียนรายงานการตรวจราชการ2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 857
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ 282
รายละเอียดแนบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.21 KB 337
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.88 KB 256
หลักสูตรรักษ์ป่าน่าน 337
การศึกษาแนวทางการสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.12 KB 264
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพร้อม 255
หลักสูตรรักษ์ป่าน่าน2562 273
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน งบประมาณ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 234