ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผู้ตรวจจราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 92.87 KB 71
กลุ่มบุคคล
เอกสารประกอบการประเมินจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.97 KB 559
แบบประเมินที่-1-แบบประเมินสมรรถนะหลัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.28 KB 891
แบบประเมินที่-2-สมรรถนะทางการบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.9 KB 1023
แบบประเมินที่-3-แบบประเมินสมรรถนะประจำตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.98 KB 864
แบบประเมินที่-4-แบบประะเมินคุณลักษณะที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.74 KB 510
แบบสรุปผลการประเมินฯ-เอกสารหมายเลข-1-4 Word Document ขนาดไฟล์ 213.5 KB 496
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข-2 (1) Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 899
ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.64 KB 493
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯ (2) Word Document ขนาดไฟล์ 362 KB 3201
ตัวอย่างรายละเอียด (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 525
ตัวอย่างหลายมิติ (1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 115.36 KB 2094
ตารางกำหนดระดับค่าคาดหวัง-ตารางที่-1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 590
ตารางกำหนดสมรรถนะที่จะประเมินแต่ละสายงาน-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.6 KB 517
ตารางสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน-ตารางที่-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 1670
ฟอร์มประเมินมิติ(เอกสารหมายเลข1และ2) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 498
สรุปการจัดทำแบบประเมิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.54 KB 1762
หนังสือนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.49 KB 447
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.63 KB 427
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 440
ใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 680.87 KB 557
กำหนดภารกิจควบคุมภายใน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.81 KB 389
คำรับรองการปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.83 KB 352
รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.61 KB 349
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562ศธจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.2 KB 348
รายงานฯรายไตรมาส แผนปราบปรามปี 62 ศธจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.26 KB 355
รายงานแผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต ปี 2561การดำเนินงานศธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.03 KB 337
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.13 KB 362
กิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบฯ ปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 347
การแสดงเจตจำนงสุจริต. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.7 KB 350
คำแสดงเจตจำนงผู้บริหาร รอง ข้าราชการ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.17 KB 339
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 348
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.78 KB 380
มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 341
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 832.77 KB 344
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 631.92 KB 361
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.41 KB 354
หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.23 KB 351
มาตรการควบคุม และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 346
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.45 KB 346
มาตรการป้องกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.9 KB 346
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 376
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 832.77 KB 332
สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.26 KB 343
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.ศธจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 380
หลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.12 KB 347
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นส.กพ.ว10 ปี2548) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.16 KB 350
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาตามม.38ค.(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.29 KB 467
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.02 KB 334
หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครู สังกัดสพฐ.(หนังสือ กคศ.ว 24 ปี 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.65 KB 342
หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (นส.ก.ค.ศ.ว21 ปี2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 326
หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (นส.ก.ค.ศ.ว17 ปี2552) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.43 KB 387
หลักเกณฑ์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการฯ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร38ค.(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.74 KB 340
คำสั่งแต่งตั้งคณะ กศจ.น่าน และ อกศจ.น่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 497
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.(หนังสือ กคศ.685 ลว.6ตค.60) 312
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือ กคศ.ว6 ลว.22เม.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 315
เลื่อนกำหนดการสอบครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.2 KB 364
กลุ่มนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลโครงการปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 445
แบบที่จะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมไป สป. ปี 61 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.35 KB 399
แบบตัดยอดงบประมาณโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.08 KB 433
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.72 KB 438
โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.6 KB 855
โครงการส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 3205
ส่งเสริมส่งเสริมเวทีและประชาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.58 KB 582
THSarabunNew ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 403
แบบติดตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 431
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.76 KB 461
แบบฟอร์มความประสงค์ตรวจสอบซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.04 KB 500
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.07 KB 359
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 382
เล่มแผนปฏิบัติการ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 446
รายงานผลการดำเนินงาน2561 335
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2 338
แบบยืมครุภัณฑ์คอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.57 KB 3422
แผนบริหารจัดการโรงเรีนยขนาดเล็กจังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 323
สรุปผลการดำเนินงาน สนง.ศธจ.ปีงบประมาณ2562 326
ร่าง แผนความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 321
ต้นฉบับแผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา 330
ขอบเขตงาน 325
แผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.02 KB 318
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณปี2563ไตรมาสที่4 308
ปฏิทินติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ5264 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.06 KB 309
new GIF Image ขนาดไฟล์ 52.65 KB 323
298
รายงานประชุมผู้บริหาร สป.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 632.33 KB 341
picita64 280
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.39 KB 272
ita10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.06 KB 278
ทะเบียบควบคุมงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.79 KB 270
ข้อมูลที่ติดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.9 KB 308
อำนาจหน้าที่ศธจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.95 KB 303
ประวัติท่านณํนศภรณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 171.73 KB 274
ประวัตรองฐิติ JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.69 KB 276
การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 267
เจตจำนง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 265
ตัวชี้วัดที่29 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 286
ตัวชี้วัดที่ 26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.93 KB 274
ตัวชี้วัดที่ 25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.82 KB 272
ตัวชี้วัดที่31 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 264
ตัวชี้วัดที่34 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 275
ตัวชี้วัดที่36 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.11 KB 261
ตัวชี้วัดที่24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 331
ตัวชี้วัดที่37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.85 KB 264
ตัวชี้วัดที่35 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 269
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ16 251
สงป301 251
สงป302(ไตรมาสที่ 4 ปี2563)16 254
คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560 246
ประกาศสป.ศธ. เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในศธ 250
ข้อที่ 27 สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียน 250
ตัวชี้วัด 36 แบบกำกับ ติดตามฯ แผนป้องกันฯ ศธ 253
ตัวชี้วัดที่ 33 252
ตัวชี้วัดที่32 258
ตัวชี้วัดที่38 267
ตัวชี้วัดที่38_2 251
ตัวชี้วัดที่9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.79 KB 246
ตัวชี้วัดที่39 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.79 KB 247
market4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 198.1 KB 245
market6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.73 KB 244
market_doc1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 265
cert1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 148.96 KB 244
คู่มือร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.72 KB 69
ร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.05 KB 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.1 KB 3448
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.46 KB 2074
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 421
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.34 KB 486
หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.35 KB 433
หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.68 KB 430
หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.52 KB 403
หนังสือแต่งตั้งรองผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 412
หนังสือแต่งตั้งผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.73 KB 413
หนังสือถอดถอนผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.02 KB 408
หนังสือถอดถอนรองผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.65 KB 382
หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.8 KB 416
เอกสารประกอบการแต่งตั้งและการถอดถอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 572
แบบสช.1 คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 435
แบบ สช. 2 ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 411
แบบ สช.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 1094
แบบ สช.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 592
แบบ อช.1 รายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 395
แบบ อช.2 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1935
แบบ อช.3 ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 411
แบบ อช.4 คำขออนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 1574
แบบ อช.5 ใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 400
แบบตัวอย่างแนบท้ายใบอนุญาตต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 404
แบบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 514
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.81 KB 709
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 1780
คูมือการใชงาน ระบบเบิกจายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห  [สวัสดิการคารักษาพยาบาล] สำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.08 KB 630
ผลทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557-2559 Unkown Document ขนาดไฟล์ 168.74 KB 404
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2561จังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.81 KB 492
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข็งขันทักศษะวิชาการเนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.4 KB 519
กลุ่่มพัฒนาการศึกษา
ตาราง1แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 434
ตาราง2แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 415
ตาราง3แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 416
ตาราง4แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 402
แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.95 KB 413
สถานการณ์โควิท-19_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 301
สถานการณ์โควิท-19_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.28 KB 312
สถานการณ์โควิท-19_3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 308
สถานการณ์โควิท-19_4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.11 KB 338
มาตรการและทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.61 KB 299
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แนวททางการพัฒนาหลักสูตร 52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 1312
พรบ.ลูกเสือ ปี 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 367
คู่มือ การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 502.78 KB 6154
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.09 KB 600
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.62 KB 418
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.76 KB 443
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 918
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 529
แบบ พสน.ต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 5982
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 368
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 422
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.17 KB 421
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ-3-ท่อน Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 5882
ล.ส.1 แบบขอจัดตั้งกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 694
ล.ส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281.5 KB 1033
ล.ส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 280 KB 526
ล.ส.4 ใบโอนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 434
ล.ส.5 รายงานลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 308.5 KB 599
ล.ส.6-9 ทะเบียนกองลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 1552
ล.ส.10 รายงานการเงินลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 285 KB 587
ล.ส.11 ใบแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.12 KB 406
ล.ส.12 ใบแต่งตั้งกองลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.52 KB 403
ล.ส.13 ใบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.78 KB 410
ล.ส.14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.9 KB 373
ล.ส.15-18 บัตรลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.85 KB 398
ล.ส.19 ใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.27 KB 387
แบบฟอร์มการขอเหรียญยุวกาชาดสมนาคุณ Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.3 KB 402
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานด้านลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 372
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.47 KB 365
ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วย กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ พ.ศ ๒๕๒๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.16 KB 465
ประกาศ ศธ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.62 KB 2471
จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.6 KB 374
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.05 KB 347
Welcome to "CYBER SCOUT" 419
กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.02 KB 332
พิธีการในการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 322
พิธีเปิด - ปิด กิจกรรมยุวกาชาด 330
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 350
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักดาราศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 439
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักเดินทางไกล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.33 KB 546
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักธรรมชาติวิทยา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.33 KB 442
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (หัวหน้าคนครัว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.61 KB 552
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (นักอุตุนิยมวิทยา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 448
วิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ (ผู้จัดการค่ายพักแรม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 452
ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ...... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.95 KB 562
คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 408
เอกสารขอมีตำแหน่ง สลช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.2 KB 314
ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง และเลื่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.79 KB 310
ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 303
ระเบียบว่าด้วยหลักสูตรพิเศษฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1006.23 KB 301
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผลสอบ Onet ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 474.89 KB 874
ผลสอบ Onet ป.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.38 KB 658
ผลสอบ Onet ม.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 103.06 KB 635
ผลสอบ NT ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.96 KB 649
ผลการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 295.7 KB 639
กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 750
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 443
แบบสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลนโยบายการตรวจราชการปี2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 96.86 KB 466
แบบเก็บข้อมูลนโยบายการตรวจราชการ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 329.29 KB 432
การเขียนรายงานการตรวจราชการ2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 977
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ 357
รายละเอียดแนบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.21 KB 481
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.88 KB 337
หลักสูตรรักษ์ป่าน่าน 417
การศึกษาแนวทางการสนับสนุนงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.12 KB 339
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพร้อม 331
หลักสูตรรักษ์ป่าน่าน2562 345
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน งบประมาณ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 311
ตัวชี้วัดที่ 11
สงป.301 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 26
สงป 302 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.04 KB 24
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.44 KB 27
แบบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 22
แบบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 25
ตัวชี้วัดที่37
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.65 KB 23