เรียน ผู้สนใจ
  เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน 5 ปี (2560-2564) ปก คำนำ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 กรอบแนวคิด บทที่ 3 ทิศทางการพัฒนา บทที่ 4 แนวพัฒนาการศึกษา บทที่ 5 กลไกลการขับเคลื่อน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาคผนวก คำสั่งจังหวัดน่าน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/10/2016 เวลา  : 13:20 โดย  : admin
โหลด1 : 2810161320DFG7E1.rar
โหลด2 :