แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
mail แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งเงิน งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
 
mail แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565