การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
mail แผนบบริหารจัดการความเสี่ยงฯสป.ศธ.65
mail บันทึก+นส.สป.แผนการจัดการความเสี่ยง