การดำเนินการนโยบายทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการนโยบายทรัพยากรบุคคล
mail ด้านอัตรากำลัง
mail ด้านการคัดเลือกบุคคล
mail ด้านการพัฒนาบุคลากร
mail โครงสร้างเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
mail การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
mail ด้านการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
mail ด้านการรักษาวินัยและการส่งเสริมจริยธรรม