กฏหหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
    -หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐปี 2561
    หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐปี 2561
    รูปการจัดลำดับความเสื่ยง
    มาตราฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมในการตรวจสอบภายใน
    แนวปฏิบัติการประกันและปรับปรุงคุณภาพ
    แนวบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วนงานของรัฐ
    แนวการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
    คำสั่ง คสช ที่ 19/2560
    คำสั่ง คสช ที่ 16
    การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    -คำสั่ง คสช. ที่ 16
    -คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560
    -นโยบายและจุดเน้น ศธจ2564
    -นโยบายและจุดเน้นศธ.63
    -แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวง
    -แผนปฏิรูปประเทศศธ.
    -แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
    -พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
    -พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง6
    -พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ
    -พรบ.วิธีการงบประมาณพภ.ศ.2561
    -มอบหมายภารกิจ
    -มอบอำนาจสปให้ศธจ2
    -ยุทธศาสตร์ชาติ May Full V2
    -ระเบียบแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล60
    -ระเบียบบริหารงบประมาณ2562 
    -หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
    -หลักการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
    -กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561
    -คำสั่ง คสช. ที่ 16
    -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
    -พรบ.ครู ปี 2564
    -พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
    -พระราชบัญญัติระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา-2547
    -มตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์
    -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ
    -รวบรวมกฏหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    -6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน-สป.
    -ว18แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
    -v4-2564 เกณฑ์ลดระยะเวลา
    -v9-2564 ครู
    -v10-2564 ผู้บริหารสถานศึกษา
    -v11-2564
    -v12-2564 ผู้บริหารการศึกษา
    -ก.ค.ศ.ขั้นสูงขั้นต่ำ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
    -กคศ.ที่ ศธ 0206.9 ว18 ลงวันที่  22 มิถุนายน2560
    -กฎ ก.ค.ศ.ขั้นสูงขั้นต่ำ พ.ศ. 2553
    -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
    -กฎ ก.พ.เลื่อนเงินเดือน 2550
    -กฎ ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
    -กฎ ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา-พ.ศ. 2550
    -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน.-พ.ศ.-2555 
    -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์-พ.ศ.-2550 
    -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยโรค-พ.ศ.-2549
    -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.-2561
    -ขั้นสูง-ขั้นต่ำ
    -คำสั่ง คสช. ที่ 16
    -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
    -คู่มือการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล-ม.ค.61
    -คู่มือการบริหารงานบุคคล กศจ.
    -คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู
    -จำนวนการลา-มาสาย สพฐ.
    -แจ้งเวียนรูปแบบคำสั่งฯ
    -นส.สพฐ.ย้าย ผบ.สถานศึกษา ปี 2564
    -ประกาศ สพฐ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 38 ค.(2)
    -ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
    -พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
    -พรบ.-ป้องกันการทุจริต
    -พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ-องค์การมหาชน-พ.ศ.-2548
    -พระราชบัญญัติระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา-2547
    -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539
    -ระเบียบ ก.การคลัง ค่าตอบแทนพิเศษ 2550
    -ระเบียบ ก.การคลัง ค่าตอบแทนพิเศษ 2551
    -ระเบียบการไปศึกษาต่อ ปี 38
    -ระเบียบการไปศึกษาต่อ ปี 47
    -ระเบียบรับเงิน พ.ต.ก.
    -เลื่อนเงินเดือน 38 ค.(2) ว. 21
    -ว 5 ปี 2562
    -ว 10 เงิน พ.ต.ก.
    -ว 15 ปี 2561
    -ว 17 เงิน พ.ต.ก.
    -ว 20 ปี 61
    -ว.6_2562
    -ว.7-2558
    -ว.8 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐาานะฯ 2558
    -ว.21 ปี 2552
    -ว7 กพ. ปี 2558
    -ว7 ลงวันที่  7  มิถุนายน  2554
    -ว20 ปี 61 ส่งมาด้วย 1
    -ว20 ปี 61 ส่งมาด้วย 2
    -ว20_63_สไลด์เงินเดือน
    -หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี  2564
    -หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู ปี 2562
    -หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
    -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    -หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.
    กลุ่มลูกเสือฯ
    -5กฏกระทรวงกำหนดความประพฤติ
    -6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐเป็น พสน
    -7 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต
    -กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2510)
    -กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
    -ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
    -ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยค่าธรรมเนียม
    -ข้อบังคับลูกเสือว่าด้วยการปกครอง 2509
    -ข้อมูลฉบับสมบูรณ์เรื่องเข็ม ๒๘ เม.ย. ๖๔
    -คำสั่ง คสช. ที่ 16
    -คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560
    -คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
    -ประกาศ ศธ หลํกเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคล พนักงานเจ้าหน้าที่
    -พรบ.คุ้มครองเด็ก
    -พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
    -พรบ-ลูกเสือ 2551
    -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548
    -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563
    -ระเบียบคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    -ระเบียบคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยการฝึกอบรม
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    -โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554
    -กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
    -กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบฯ
    -กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน 
    -การบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ
    -การรับนักเรียน
    -คำสั่ง คสช. ที่ 16
    -คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560
    -คุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2
    -คุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
    -เงินทุนเลี้ยงชีพ
    -พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ
    -พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
    -พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    -พ.ร.บ.ลูกเสือ
    -พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    -พรบ.คุ้มครองเด็ก
    -พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน-พ.ศ.2550-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    -หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งผู้จัดการ
    -อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
    กลุ่มพัฒนาการศึกษา
    -กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาและการป้องกัน 
    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560
    -   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560
    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547
    -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
    รวมกฎหมายยาเสพติด พร้อมด้วย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
     ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา พ.ศ. 2550
    กลุ่มอำนวยการ
    -1.พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง-พ.ศ.2561
    -กฎกระทรวง-กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงพ.ศ. ๒๕๖๐
    -กฎกระทรวง-กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้-ปี-2560
    -กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐
    -กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพ.ศ. ๒๕๖๐
    -การศึกษาบุตร
    -คำสั่ง คสช. ที่ 16
    -คำสั่ง คสช. ที่ 19 /2560
    -ค่าเช่าบ้าน
    -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    -พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    -พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
    -พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ. 2564
    -พรบ.งานสารบรรณ-ฉบับที่4 พ.ศ.2564
    -พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549
    -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
    -ระเบียบสำนักนายก_2547
    -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
    -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
    -ระเบียบสำนักนายกว่ารถราชการ พ.ศ. 2523
    -หลักเกณฑ์การเช่ารถมาใช้ในราชการ
    -หลักเกณฑ์การพทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561