กฏหหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
  -หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐปี 2561
  หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐปี 2561
  รูปการจัดลำดับความเสื่ยง
  มาตราฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมในการตรวจสอบภายใน
  แนวปฏิบัติการประกันและปรับปรุงคุณภาพ
  แนวบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วนงานของรัฐ
  แนวการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
  คำสั่ง คสช ที่ 19/2560
  คำสั่ง คสช ที่ 16
  การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  -ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
  -คำสั่ง คสช. ที่ 16
  -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
  -ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
  -นโยบายและจุดเน้น ศธจ2564
  -นโยบายและจุดเน้นศธ.63
  -แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวง
  -แผนปฏิรูปประเทศศธ.
  -แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
  -พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
  -พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง6
  -พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ-1
  -พรบ.วิธีการงบประมาณพภ.ศ.2561
  -มอบหมายภารกิจ
  -มอบอำนาจสปให้ศธจ2
  -ยุทธศาสตร์ชาติ May Full V2
  -ระเบียบแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล60
  -ระเบียบบริหารงบประมาณ2562 
  -หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
  -หลักการจำแนกรายจ่ายงบประมาณ
  กลุ่มนิเทศ ติดตามปละประเมินผล
  -กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561
  -คำสั่ง คสช. ที่ 16
  -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
  -พรบ.ครู ปี 2564
  -พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  -พระราชบัญญัติระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา-2547
  -มตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์
  -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  -6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน-สป.
  -ว18แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  -v4-2564 เกณฑ์ลดระยะเวลา
  -v9-2564 ครู
  -v10-2564 ผู้บริหารสถานศึกษา
  -v11-2564
  -v12-2564 ผู้บริหารการศึกษา
  -ก.ค.ศ.ขั้นสูงขั้นต่ำ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
  -กคศ.ที่ ศธ 0206.9 ว18 ลงวันที่  22 มิถุนายน2560
  -กฎ ก.ค.ศ.ขั้นสูงขั้นต่ำ พ.ศ. 2553
  -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
  -กฎ ก.พ.เลื่อนเงินเดือน 2550
  -กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2561 
  -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา-พ.ศ.-2550
  -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน.-พ.ศ.-2555 
  -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์-พ.ศ.-2550 
  -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยโรค-พ.ศ.-2549
  -กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.-2561
  -ขั้นสูง-ขั้นต่ำ
  -คำสั่ง คสช. ที่ 16
  -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
  -คู่มือการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล-ม.ค.61
  -คู่มือการบริหารงานบุคคล กศจ.
  -คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู
  -จำนวนการลา-มาสาย สพฐ.
  -แจ้งเวียนรูปแบบคำสั่งฯ
  -นส.สพฐ.ย้าย ผบ.สถานศึกษา ปี 2564
  -ประกาศ สพฐ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 38 ค.(2)
  -ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
  -พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  -พรบ.-ป้องกันการทุจริต
  -พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ-องค์การมหาชน-พ.ศ.-2548
  -พระราชบัญญัติระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา-2547
  -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539
  -ระเบียบ ก.การคลัง ค่าตอบแทนพิเศษ 2550
  -ระเบียบ ก.การคลัง ค่าตอบแทนพิเศษ 2551
  -ระเบียบการไปศึกษาต่อ ปี 38
  -ระเบียบการไปศึกษาต่อ ปี 47
  -ระเบียบรับเงิน พ.ต.ก.
  -เลื่อนเงินเดือน 38 ค.(2) ว. 21
  -ว 5 ปี 2562
  -ว 10 เงิน พ.ต.ก.
  -ว 15 ปี 2561
  -ว 17 เงิน พ.ต.ก.
  -ว 20 ปี 61
  -ว.6_2562
  -ว.7-2558
  -ว.8 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐาานะฯ 2558
  -ว.21 ปี 2552
  -ว7 กพ. ปี 2558
  -ว7 ลงวันที่  7  มิถุนายน  2554
  -ว20 ปี 61 ส่งมาด้วย 1
  -ว20 ปี 61 ส่งมาด้วย 2
  -ว20_63_สไลด์เงินเดือน
  -หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี  2564
  -หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู ปี 2562
  -หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
  -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  -หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.
  กลุ่มลูกเสือฯ
  -5กฏกระทรวงกำหนดความประพฤติ
  -6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐเป็น พสน
  -7 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต
  -กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2510)
  -กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  -ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  -ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยค่าธรรมเนียม
  -ข้อบังคับลูกเสือว่าด้วยการปกครอง-2509
  -ข้อมูลฉบับสมบูรณ์เรื่องเข็ม๒๘เม.ย. ๖๔
  -คำสั่ง คสช. ที่ 16
  -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
  -คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
  -ประกาศ ศธ หลํกเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคล พนักงานเจ้าหน้าที่
  -พรบ.คุ้มครองเด็ก
  -พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
  -พรบ-ลูกเสือ-51
  -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548
  -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563
  -ระเบียบคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  -ระเบียบคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยการฝึกอบรม
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  -โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554
  -กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
  -กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบฯ
  -กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน (1)
  -การบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ
  -การรับนักเรียน
  -คำสั่ง คสช. ที่ 16
  -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
  -คุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2
  -คุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
  -เงินทุนเลี้ยงชีพ
  -พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ
  -พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  -พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  -พ.ร.บ.ลูกเสือ
  -พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  -พรบ.คุ้มครองเด็ก
  -พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน-พ.ศ.2550-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งผู้จัดการ
  -อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  -กฎกระทรวงศึกษาธิการตั้งครรภ์
  -คำสั่ง คสช. ที่ 16
  -  คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้-องค์กรมหาชน-พ.ศ.-2547
  พระราชบัญญัติระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา-2547
  รวมกฎหมายยาเสพติด-2563
  ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา พ.ศ. 2550
  กลุ่มอำนวยการ
  -1.พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง-พ.ศ.2561
  -กฎกระทรวง-กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงพ.ศ. ๒๕๖๐
  -กฎกระทรวง-กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้-ปี-2560
  -กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐
  -กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพ.ศ. ๒๕๖๐
  -การศึกษาบุตร
  -คำสั่ง คสช. ที่ 16
  -คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
  -ค่าเช่าบ้าน
  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  -พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  -พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
  -พรบ.งานสารบรรณ-ฉบับที่4-พ.ศ.2564
  -พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2549
  -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
  -ระเบียบสำนักนายก_2547
  -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
  -ระเบียบสำนักนายกว่ารถราชการ พ.ศ. 2523
  -หลักเกณฑ์การเช่ารถมาใช้ในราชการ
  -หลักเกณฑ์การพทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561