ข้อมูลการติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ที่อยู่ : เลขที่ 506/2 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประชาสัมพันธ์กลาง/หน้าห้อง :  0 5471 9587 

หมายเลขโทรสาร/หน้าห้อง : 0 5471 9588

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อห้องการเงินและพัสดุ : 0 5471 9589 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อห้องบริหารงานบุคคล : 0 5471 9590 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสารติดต่อ คุรุสภาจังหวัดน่าน : 0 5471 8946

E-mail : nan.peo.4@gmail.com 

เว็บไซต์  :http:// www.peonan.go.th 

fb : https://www.facebook.com/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

นางณันศภรณ์ นิลอรุณ

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน  

08 9728 8228

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ

รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน

09 1775 1989

นางหัสยา พันหนูเทียน

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

08 5623 7398

นางวาสนา จินตเวชศาสตร์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

08 9261 1709

นายณรงค์ พันหนูเทียน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

08 1473 6276

นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

08 9853 9433

นายมงคล สายสูง

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน     

09 4830 7040

นางนวเนตร ยอดอุดม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

08 2346 7828

นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ

ผู้อำนวยการ

08 3568 8905

นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ  

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

08 1887 3974

ที่ตั้งหน่วยงาน