ITAปีงบประมาณ2564
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
 
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๒๙ ข้อ

01  โครงสร้างหน่วยงาน 

02   ข้อมูลผู้บริหาร 

03   อำนาจและหน้าที่ 

04   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05   ข้อมูลการติดต่อ

06   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

07   ข่าวประชาสัมพันธ์ 

08   Q&A 

09   Social Network 

010  แผนดำเนินงานประจำปี 

011  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

015  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

016  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

017  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

018  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

020  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

022  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

023  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล 

024  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

025  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

026  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

027  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

028  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

029  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๑๐ ข้อ

030  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

031  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

032  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

033  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

034  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

035  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

036  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน 

037  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

038  มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

039  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน