ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242230
Page Views 564741
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
     
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545Download
-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545Download
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546Download
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546Download
-พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547Download
-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546Download
-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546Download
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547Download
-พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547Download
-พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547Download
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547Download
-พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547Download
-พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548Download
-พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548Download
-พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548Download
-พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550Download
-พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550Download
-พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550Download
-พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550Download
-พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553Download
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553Download
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553Download
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553Download
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534Download
-พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554Download
   
 
 พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

-พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
พ.ศ.2543
Download
   

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549Download
-พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550Download
   

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ 

-พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547Download


 
กฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา 
- 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
- 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
- ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ปรับปรุงความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมสภาการศึกษา
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา

ระเบียบ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2546 
- 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัว นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2545 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2547 
- 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2550 
- 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2551 

 


ที่มา : 
http://www.onec.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com