ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบฟอร์มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116 KB
สัญญายืมเงิน
สัญญายืมเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
รายงานการเดินทางไปราชการ
รายงานการเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
รายงานการเดินทางไปราชการ (ใบขวาง)
รายงานการเดินทางไปราชการ (ใบขวาง)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
แบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณจังหวัด
แบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณจังหวัด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.5 KB
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com