ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รายงานงบทดลองประจำเดือน
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2560 เผยแพร่เมื่อ 9 สค.60
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.64 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2560 เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.83 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2560 (เผยแพร่เมื่อ 9 ต.ค.60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.35 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พย.2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560(เผยแพร่เมื่อ 6ธค.2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560(เผยแพร่ 9 มค.61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 (เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ.2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.9 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561(เผยแพร่ 6 มีค.61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 586.9 KB
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561(เผยแพร่ 9 เมย.61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.65 KB

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com