ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242253
Page Views 564764
แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 2560   

   1. โครงการจัดทำแผนและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหาร จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    31,600 บาท

   2. โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 14,960 บาท

   3. โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 56,300 บาท

   4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใน ศธจ.น่าน 301,500 บาท

   5. โครงการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทางการศึกษา 3,200 บาท

   6. โครงการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษามาตรา 38 ค.(2) 105,494.86 บาท

แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 2561

 1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนแผนสู่การศึกษา  6,4000 บาท
 2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
6,1000  บาท
 3.โครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  145
,100 บาท
 4.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย(อ.1-3)   6
40,000
 5.โครงการเวทีประชาคมหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 1,200,000  บาท
 6.โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากำลังคนตามประชารัฐ 500,000 บาท
 7.โครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน 1000,000 บาท
 8.โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2000,000 บาท


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com