ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม. 37
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/09/2017
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 242249
Page Views 564760
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คนน่านได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21

พันธกิจ

1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนน่านให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเสมอภาค ทั่วถึง และต่อเนื่อง
2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
3) พัฒนาทักษะอาชีพแก่คนน่านให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน
5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่
21
6) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
เลขที่ 506/2 ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054 710875  โทรสาร 054 710211
e-mail : nan.peo.4@gmail.com